Wijksamenwerking

In Zoetermeer verlenen allerlei hulpverleners eerstelijnszorg. Veel hulpverleners doen dat in een vast samenwerkingsverband in de wijk. Huisartsen, thuiszorg, algemeen maatschappelijk werk, apotheken, fysio- en oefentherapeuten, medewerkers van jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, diëtisten, eerstelijnspsychologen en medewerkers uit de verzorgingshuizen maken deel uit van deze samenwerkingsverbanden. De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De hulpverleners en praktijken die deze overeenkomst hebben getekend, staan ook op deze website vermeld.

Gezondheidscentra

De samenwerking in Zoetermeer vindt voor een groot deel plaats in en vanuit de tien gezondheidscentra die Zoetermeer rijk is. Er zijn grote gezondheidscentra met veel verschillende hulpverleners en kleinere met een beperkter aantal hulpverleners. Alle centra huisvesten huisartsen. Op Palenstein na is er ook aan alle centra een apotheek verbonden. Naast gezondheidscentra kennen Zoetermeer en Benthuizen een aantal groepspraktijken van huisartsen, soms samen met een apotheek of een fysiotherapiepraktijk. En tenslotte zijn er praktijken die op diverse plekken in de wijken gevestigd zijn: fysiotherapiepraktijken, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, verloskundigen, diëtisten en eerstelijnspsychologen. Al deze hulpverleners werken in de wijk samen om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Afstemming

Wanneer een cliënt met meerdere hulpverleners te maken heeft, kan afstemming van zorg belangrijk zijn. Deze afstemming vindt plaats in de vorm van zowel patiëntbesprekingen als teambesprekingen over het algemene hulpverleningsbeleid bij ziektebeelden als diabetes of astma. Aanleiding voor patiëntbesprekingen zijn vaak problemen of onduidelijkheden in de zorgverlening, complexe zorg of de noodzaak om snel veel hulp te bieden. Bijvoorbeeld als iemand na een operatie uit het ziekenhuis ontslagen wordt om thuis verder te herstellen. Dan moet er bij thuiskomst allerlei hulp geregeld zijn, zoals wondverzorging, huishoudelijke hulp, genees- en hulpmiddelen. Voordat hulpverleners een cliënt onderling bespreken, wordt er om diens toestemming gevraagd. Lang niet iedereen zal merken dat hulpverleners met elkaar samenwerken. Verreweg de meeste mensen gaan maar een paar keer per jaar naar de huisarts. Zij merken bijvoorbeeld niet dat de huisarts het voorschrijven van geneesmiddelen intensief afstemt met de nabijgelegen apotheek.

De hulpverleners van elk samenwerkingsverband hebben zich de volgende doelen gesteld:

  • Een geïntegreerde aanpak: er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van een klacht;
  • Zolang de patiënt wil, indien mogelijk, zorg verlenen in de thuissituatie;
  • Het streven naar een doelmatige zorgverlening, bijvoorbeeld door niet onnodig te verwijzen naar de specialist en door geen onnodig dure geneesmiddelen voor te schrijven;
  • Het gebruik maken van elkaars kennis, gezamenlijke voorlichting, afspraken over het bewaken van privacy en aandacht voor preventie; het maken van werkafspraken of zorgprogramma’s voor veel voorkomende klachten of ziektes.